Veikkolan Veikot ry:n

hallitus 2018-2019

Hallituksen jäsenet:

Janne Saarikko, puheenjohtaja

Marita Hovi

Tom Malmström

Marika Sorsa

Björn Stenvik

Juha Virtanen


Tilintarkastaja HTM tilintarkastaja Seppo Rautula, Suomen Tilintarkastajaverkko Oy
varalla KHT Tuire Mannila, Suomen Tilintarkastajaverkko Oy
Toiminnantarkastaja Susan Honka ja varalla Vesa Vainionpää.


Hallitus

VeVe:n sääntöjen mukaan, seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuotena jäsenten erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja
niiden puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin
järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on edustettuna.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4. Vastata seuran taloudesta

5. Pitää jäsenluetteloa

6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista

10.Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen

kevätkokousta

14. Valita edustajat yhdistyksen kattojärjestöjen vuosi- ym. kokouksiin